Bezpieczeństwo na polowaniu

Bezpieczeństwo na polowaniu

Uprawianie sportu jakim jest myślistwo, wymaga nie tylko znajomości prawa łowieckiego, ale także szczególnej ostrożności. Jest to jeden ze sportów, w którym używa się broni – dlatego też niezbędne są odpowiednie normy prawne regulujące obowiązki jej posiadacza. Odpowiednie przepisy o bezpieczeństwie na polowaniu są zawarte w ustawie z 2005 roku, a cały rozdział 3 dotyczy zachowania bezpieczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o prawa i obowiązki zapisane w Ustawie o Prawie Łowieckim (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn zm. 2). Na stronie Polskiego Związku Łowieckiego możemy znaleźć zasady bezpiecznego polowania. Jeśli jednak chcemy poszerzyć swoją wiedzę, wtedy warto zerknąć wprost do ustawy, i tam rozwiać wszelkie...

Kłusownictwo – poważny problem myśliwych

Kłusownictwo – poważny problem myśliwych

Niestety, z roku na rok rośnie liczba notowanych przypadków kłusownictwa w lasach. Jako, że bardzo trudno przyłapać kłusownika na gorącym uczynku, liczba ta według danych nieoficjalnych może być zacznie większa. Kłusownictwo to polowanie lub ściganie zwierząt niezgodnie z obowiązującym prawem, w czasie okresu ochronnego czy też w niedozwolony sposób. W lesie najczęstszym przejawem kłusownictwa jest zastawianie wnyków czy też sideł na zwierzęta. Ale to oczywiście nie wszystko: kłusownicy coraz częściej używają do odstrzału zwierząt niedozwolonej broni wojskowej, a nawet zakazanej broni pneumatycznej. Oprócz takich ekstremalnych przypadków standardem jest polowanie przez kłusowników na zwierzęta chronione. Również zbieranie...

Hodowla i ocena liczebności zwierzyny w łowisku

Hodowla i ocena liczebności zwierzyny w łowisku

Hodowla zwierzyny to prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, która może mieć na celu miedzy innymi utrzymanie istniejącej liczby osobników w stadzie, zwiększenie jej liczby, ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem czy też wpływanie na właściwy fizyczny rozwój osobniczy zwierzyny w łowisku. Zagadnienie to jest bardzo ważne w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wiąże się ono również z oceną liczebności zwierzyny w stadzie. Właśnie zliczenie sztuk zwierzyny pozwala na przykład na zakupienie odpowiedniej ilości paszy do dokarmiania zimą bądź też wpływa na podjęcie decyzji o odstrzale części osobników. Hodowla zwierzyny jest prowadzona według z góry ustalonego planu, a raczej rocznych planów łowieckich. Ważna tutaj jest...

Staż kandydacki w kole łowieckim

Staż kandydacki w kole łowieckim

Jednym z elementów prawa łowieckiego, traktującym o członkostwie PZŁ jest spełnienie odpowiednich wymagań. Należą do nich nie tylko zdobycie uprawnienia do wykonywania polowań, złożenie deklaracji członkowskiej czy opłacenie wpisowego, ale także odbycie rocznego staży kandydackiego. Staż taki można odbyć zarówno w kole łowieckim jak i środku hodowli zwierzyny. Najczęściej są one prowadzone przez PZŁ, PGL LP czy też instytucje naukowo-badawcze. Aby dostać się na staż w placówce należy złożyć wniosek o przyjęcie na staż w wybranej instytucji. Ważnym jest, że odbywanie stażu w danym kole nie jest równoznaczne z osiągnięciem członkostwa przez taką osobę, nawet po pozytywnym zdaniu egzaminu. Można wyróżnić parę...

W szeregach Państwowej Straży Łowieckiej

W szeregach Państwowej Straży Łowieckiej

Obowiązujące Prawo Łowieckie powołało do życia Państwową Straż Łowiecką, której głównymi zadaniami jest kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa łowieckiego W skład zadań takiej straży wchodzić mogą nie tylko obowiązki z zakresu kontrolowania i sprawdzania poprawności działalności podmiotów łowiectwa. Jednymi z obowiązków jest ochrona zwierzyny i prowadzenie ogólnopojętej gospodarki łowieckiej, zwalczanie kłusownictwa czy też sprawdzanie poprawności i legalności funkcjonowania skupów zwierzyny oraz jej obrót. Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej musi między innymi: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym, musi ukończyć szkolenie, którego program jest narzucony przez ministra właściwego do spraw...

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowań, zwanego dalej „rejestrem”. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, zwany organem rejestrowym. Przedsiębiorca wykonujący działalność jest obowiązany spełniać następujące warunki: • ustanowić obowiązkowe...